Regulamin

Regulamin sklepu obowiązujący od 25 grudnia 2014r.

 

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów między Sprzedawcą a Klientem.

 

 

I. DEFINICJE

 

1. Sprzedawca – INTER-S Sp. z o.o.,z siedzibą przy ul.Mazowieckiej 10, 96-300 Żyrardów, NIP: 5562785061

2. Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia - przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, do zawarcia umowy wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego - w tym również konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121), a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego,

3. Produkt/produkty – rzecz lub rzeczy będące przedmiotem sprzedaży przeprowadzanej zgodnie z niniejszym Regulaminem. Produkty oferowane przez sklep.inter-s.pl pochodzą bezpośrednio od Producentów i są produktami oryginalnymi i markowymi,

4. Sklep Internetowy – serwis transakcji internetowych dostępny pod adresem www.sklep.inter-s.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić Produkty Sprzedawcy,

5. Dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 1951 nr 4 poz. 28 ze zm.),

6. Cennik - spis produktów z podaniem ich cen, znajdujących się w ofercie Sprzedawcy,

7. VAT – podatek od towarów i usług, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.),

8. Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu Produktów,

9. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

 

 

II. POSTANOWIENIA OGóLNE

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży Produktów pomiędzy Sprzedawcą a Klientami, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego sklep.inter-s.pl, dostępnego pod adresem internetowym www.sklep.inter-s.pl

2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego.

3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

4. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu.

 

 

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

 

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego sklep.inter-s.pl:

a) dostęp do sieci Internet,

b) poprawnie skonfigurowana i zainstalowana przeglądarka internetowa:

• Firefox – wersja 3 + wersja 8 i późniejsze lub

• Chrome – wersja 17 i późniejsze lub

• MSIE - wersja 7 i późniejsze lub

• Opera – wersja 11 i późniejsze lub

• Safari – wersja 5 i późniejsze

W związku ze stałymi zmianami wprowadzanymi na stronie zaleca się stosowanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych, odpowiednich dla danego systemu operacyjnego.

 

 

IV. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

 

Przedmiotem sprzedaży są Produkty wystawione w chwili składania zamówień na stronie www. sklep.inter-s.pl za pomocą sieci Internet.

 

Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy wolnych od wad.

 

 

V. WARUNKI ZAMóWIENIA

 

 

1. Zamówienie w Sklepie Internetowym można składać poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia znajdującego się na stronie sklepu internetowego.

2. Przed potwierdzeniem zamówienia, Klient składa oświadczenie o akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. Umowa zostaje zawarta z chwilą przekazania przez Klienta wszystkich informacji koniecznych do jej realizacji i potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę wraz z nadaniem numeru temu zamówieniu.

3. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych koniecznych do realizacji zamówienia tj.: imię, nazwisko, adres email, adres płatnika i adres dostawy, nazwę firmy i NIP (dla firm) oraz nr telefonu.

4. W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych poprzez użycie przycisku „Usuń” przy danej pozycji w koszyku, a następnie ponownym wybraniu produktów i dodaniu ich do koszyka.

5. Weryfikacja, usunięcie błędu lub korekta zamówienia jest możliwa aż do momentu realizacji wysyłki, poprzez wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres: sklep@inter-s.pl lub też telefonicznie pod numerem telefonu +48 46 854 42 47

6. Klient w ramach serwisu www. sklep.inter-s.pl może nabyć dodatkowy rabat na dokonywane przez siebie transakcje w następujących sytuacjach:

a) w ramach akcji promocyjnych,

b) w ramach indywidualnych ustaleń,

c) w ramach konkursów organizowanych przez www.sklep.inter-s.pl.

6. Od dnia 07.01.2020 dla osób fizycznych wystawiane są wyłącznie faktury imienne.

 

 

VI. PŁATNOŚCI I CENY

 

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zakupione towary:

a) przed wydaniem towaru w formie:

 

przedpłaty (przelewu) na rachunek bankowy Sprzedawcy

 

b) w momencie odbioru towaru:

 

gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klienta we własnym zakresie ze sklepu INTER-S Sp. z o.o.

za pobraniem (gotówką), w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 

2. W tytule płatności Klient podaje numer zamówienia.

3. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie podane są w polskich złotych i zawierają VAT.

 

 

VII. REALIZACJA ZAMóWIENIA

 

1. Sklep internetowy www.sklep.inter-s.pl umożliwia Klientom:

a) składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość,

b) uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym

2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, instrukcje, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www. sklep.inter-s.pl kierowane przez INTER-S Sp. z o.o. do odbiorców i potencjalnych Klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www. sklep.inter-s.pl

 

 

VIII. DOSTAWA

 

1. Dostawa zamówionych produktów realizowana jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) na terenie całej Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Dostawa towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Sprzedawca zapewnia możliwość osobistego odbioru zakupionego Produktu w punkcie odbioru: INTER-S Sp. z o.o., ŻYRARDÓW, MAZOWIECKA 10 w dni robocze w godzinach 9.00 – 17.00. Do osobistego odbioru Produktu odpowiednie zastosowanie mają postanowienia paragrafu IX pkt 2.14 – 2.15

3. Orientacyjny czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności w magazynie Sprzedawcy wybranego przez Klienta Produktu i wynosi:

a) 2-3 dni robocze dla Produktów ze statusem dostępności “Dostępne”

4. Sprzedawca zastrzegą, iż podane terminy mają charakter orientacyjny i nie są bezwzględnie wiążące dla Sprzedawcy. Maksymalny termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 30 dni od dnia zawarcia umowy.

5. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia tego samego lub następnego dnia po otrzymaniu zamówienia, a w przypadku wyboru przez klienta płatności elektronicznej po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności dokonanej przelewem.

6. Dostawa przesyłki następuje na adres podany przez Klienta na formularzu zamówienia lub też inny ustalony z Klientem poprzez e-mail.

7. Do każdego zamówionego produktu dołączany jest paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne żądanie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do jej wystawienia.

8. Koszt dostawy towaru pokrywa Klient. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je INTER-S Sp. z o.o., opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na INTER-S Sp. z o.o..

9. Aktualny cennik przesyłek znajduje się na stronie internetowej sklepu. Klient przed dokonaniem zakupu jest informowany o kosztach przesyłki zamówionego towaru.

 

 

IX. REKLAMACJE

 

Pobierz protokół reklamacyjny i wypełnij dane.

 

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym Klienta będącego Konsumentem, za wady produktu zakupionego przez tego Klienta w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

 

1. Gwarancja producenta

Reklamacje jakościowe z tytułu gwarancji należy kierować bezpośrednio do INTER-S Sp. z o.o..

 

2. Gwarancja INTER-S Sp. z o.o.

2.1. INTER-S Sp. z o.o. przyjmuje zgłoszenia usterek z tytułu gwarancji dla wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sprzedażowej

2.2. Zgłoszenie usterki powinno nastąpić w formie pisemnej bądź elektronicznej, zgodnie z ust. 2.5 poniżej.

2.3. W przypadku złożenia przez Klienta zgłoszenia usterki w formie pisma, powinno ono zawierać niezbędne dane umożliwiające rozpatrzenie zgłoszenia, w szczególności:

2.3.1. Dane kontaktowe klienta:

a) imię i nazwisko,

b) adres odbioru/dostawy urządzenia,

c) telefon kontaktowy,

d) e-mail kontaktowy,

2.3.2. Dane reklamowanego produktu:

a) Nazwa

b) Numer katalogowy produktu

2.3.3. Dane określające datę, miejsce i wartość dokonanego zakupu,

2.3.4. Rodzaj i datę stwierdzonej usterki,

2.3.5. Data wydania towaru.

2.4. Do zgłoszenia gwarancyjnego należy dołączyć kopię dowodu zakupu lub innego równoważnego dokumentu stwierdzającego dokonanie zakupu.

2.5. Zgłoszenie gwarancyjne może zostać dostarczone do INTER-S Sp. z o.o.:

• osobiście

• drogą elektroniczną na adres sklep@inter-s.pl

• listownie na adres INTER-S Sp. z o.o., 96-300 ŻYRARDóW, MAZOWIECKA 10, z dopiskiem: „Zgłoszenie gwarancyjne”

2.6. Dla zgłoszeń spełniających wymogi formalne, Produkty są nieodpłatnie odbierane od Klienta za pośrednictwem współpracującej z INTER-S Sp. z o.o. firmy kurierskiej.

2.7. Po przyjęciu zgłoszenia serwis INTER-S Sp. z o.o. kontaktuje się z Klientem (telefonicznie lub mailowo) w ciągu dwóch dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia, w celu poinformowania o planowanym terminie odbioru produktu przez kuriera.

2.8. Klient po otrzymaniu informacji od INTER-S Sp. z o.o. o dacie odbioru przesyłki przygotowuje paczkę ze zgłoszonym produktem, zgłoszeniem usterki oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu..

2.9. Wysyłany produkt powinien zostać zapakowany w sposób zapewniający jego bezpieczny transport do INTER-S Sp. z o.o..

2.10. Rozpatrzenie zasadności zgłoszonej usterki następuje po otrzymaniu przez INTER-S Sp. z o.o. produktu wraz z jego wyposażeniem, zgłoszeniem usterki oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu.

2.11. Sprzęt po usunięciu usterki zostanie nieodpłatnie odesłany Klientowi przesyłką kurierską na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym lub w przesłanym piśmie

2.12. W przypadku nieodebrania przez klienta produktu z naprawy od kuriera lub osobiście od (dotyczy to również produktów, niespełniających wymogów naprawy gwarancyjnej) , INTER-S Sp. z o.o. wezwie Klienta, do odbioru produktu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

2.13. W przypadku, gdy Klient nie odbierze reklamowanego produktu w terminie opisanym w pkt 2.13, Sprzedawca wyśle do Klienta drugie wezwanie do odbioru produktu, wyznaczając na odbiór dodatkowe 14 dni od daty otrzymania przez Klienta wezwania.

2.14. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu opisanego w punkcie powyżej, Sprzedawca jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie towaru, w wysokości 5% od aktualnie obowiązującej stawki za 1m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby INTER-S Sp. z o.o. naliczanej za każdy miesiąc przechowania.

 

 

 

3. Rękojmia

3.1. INTER-S Sp. z o.o. przyjmuje zgłoszenia reklamacji Produktów zakupionych w sklepie internetowym www.sklep.inter-s.pl

3.2. Jeżeli towar konsumpcyjny posiada wady, Klient może żądać ich usunięcia przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia

3.3. Jeżeli Klient z przyczyn określonych powyżej nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy przez złożenie odpowiedniego oświadczenia; od umowy nie można odstąpić, jeżeli wada jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia

3.4. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić w formie pisemnej bądź w formie elektronicznej zgodnie z ust. 3.7 poniżej.

3.5. W przypadku złożenia przez Klienta zgłoszenia reklamacyjnego w formie pisma reklamacyjnego, powinno ono zawierać niezbędne dane umożliwiające rozpatrzenie reklamacji, w szczególności:

3.5.1. Dane kontaktowe Klienta:

a) imię i nazwisko

b) adres odbioru/dostawy urządzenia

c) telefon kontaktowy

d) e-mail kontaktowy

3.5.2. Dane reklamowanego produktu:

a) Nazwa produktu

b) Numer katalogowy produktu

3.5.3. Dane określające datę wydania produktu Klientowi, miejsce i wartość dokonanego zakupu.

3.5.4. Rodzaj i datę stwierdzonej wady/usterki.

3.5.5. Roszczenie Klienta.

3.6. Do realizacji roszczeń z tytułu rękojmi potrzebne jest udowodnienie zakupu towaru w naszym sklepie (np. poprzez dołączenie kopii dowodu zakupu).

3.7. Zgłoszenie reklamacji może zostać dostarczone do INTER-S Sp. z o.o.:

• osobiście

• drogą elektroniczną na adres sklep@inter-s.pl

• listownie na adres INTER-S Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 10 , 96-300 Żyrardów z dopiskiem: Reklamacja z tytułu rękojmi

3.8. Produkty, dla zgłoszeń spełniających wymogi formalne, są nieodpłatnie odbierane od klienta za pośrednictwem współpracującej z INTER-S Sp. z o.o. firmy kurierskiej.

3.9. Po przyjęciu zgłoszenia INTER-S Sp. z o.o. kontaktuje się z Klientem (telefonicznie lub mailowo) w ciągu dwóch dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia, w celu poinformowania o planowanym terminie odbioru produktu przez kuriera.

3.10. Klient po otrzymaniu informacji od INTER-S Sp. z o.o. o dacie odbioru przesyłki przygotowuje paczkę ze zgłoszonym produktem, do której dołącza zgłoszenie usterki oraz dowód zakupu.

3.11. Reklamowany produkt powinien zostać zapakowany w sposób zapewniający jego bezpieczny transport do INTER-S Sp. z o.o..

3.12. Rozpatrzenie zasadności reklamacji następuje po otrzymaniu przez INTER-S Sp. z o.o. reklamowanego produktu wraz z jego wyposażeniem, zgłoszeniem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu.

3.13. INTER-S Sp. z o.o. ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia i otrzymania Produktu wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu.

Klient zostanie powiadomiony o decyzji reklamacyjnej pisemnie, drogą komunikacji wskazaną przez klienta w piśmie reklamacyjnym.

3.14. Jeżeli INTER-S Sp. z o.o. nie ustosunkuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni - uważa się, że uznała je za uzasadnione.

3.15. W przypadku uznania przez INTER-S Sp. z o.o. roszczenia Klienta z tytułu rękojmi:

a) polegającego na wymianie Produktu wadliwego na wolny od wad, reklamowany Produkt zostanie wymieniony przez INTER-S Sp. z o.o. na wolny od wad niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej.

b) polegającego na usunięciu zgłoszonej wady, reklamowany produkt zostanie naprawiony przez INTER-S Sp. z o.o. niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej.

c) polegającego na obniżeniu ceny towaru, INTER-S Sp. z o.o. zwróci Klientowi kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną zapłaconą przez Klienta a wartością wadliwego Produktu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej.

Obniżenie ceny produktu może nastąpić wyłącznie w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

d) polegającego na odstąpieniu od umowy, INTER-S Sp. z o.o. zwróci Klientowi należną kwotę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji reklamacyjnej.

Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli:

• sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

• gdy wada jest nieistotna

3.16. Dla przypadków opisanych w pkt 3.15 a) i b) produkt odpowiednio wolny od wad lub naprawiony zostanie nieodpłatnie odesłany Klientowi przesyłką kurierską na adres wskazany w piśmie reklamacyjnym.

3.17. W przypadku nieodebrania przez klienta produktu z naprawy od kuriera lub osobiście (dotyczy to również produktów, które zostały uznane jako reklamacja nieuzasadniona), Sprzedawca wezwie Klienta, do odbioru produktu w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

3.18. W przypadku, gdy Klient nie odbierze reklamowanego produktu w terminie opisanym w punkcie powyżej, Sprzedawca wyśle do Klienta drugie wezwanie do odbioru produktu, wyznaczając na odbiór dodatkowe 14 dni od daty otrzymania przez Klienta wezwania.

3.19. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu opisanego w punkcie powyżej, Sprzedawca jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie towaru, w wysokości .5% od aktualnie obowiązującej stawki za 1m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby INTER-S Sp. z o.o. naliczanej za każdy miesiąc przechowania .

 

 

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY / ZWROT

 

Pobierz formularz zwotu towaru i wypełnij dane.

 

1. W przypadku gdy kupujący jest Konsumentem może skorzystać z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

zawartej w drodze aukcji publicznej;

o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalny mi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

3. Jeżeli Klient skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Klient ma obowiązek dokonać zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty w której Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Klient jest zobowiązany do pokrycia bezpośrednich kosztów zwrotu towaru do Sprzedawcy. Sprzedawca zwróci Klientowi otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia zamówienia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia zamówienia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi do czasu otrzymania z powrotem przedmiotu zamówienia lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient odpowiada przed Sprzedawcą za zmniejszenie wartości przedmiotu zamówienia, wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

6. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity z dnia 6 lipca 2002 r. – Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926), sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych.

7. Składając zamówienie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, ewentualnych reklamacji.

8. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji związanych z działalnością Sprzedawcy na adres e-mail (informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep – newsletter, e-mailing).

9. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

10. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych, chyba że wyraził na to zgodę.

11. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:

 

Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.),

Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.),

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

 

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.sklep.inter-s.pl

2. INTER-S Sp. z o.o. nie stosuje uregulowania o którym mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

3. Kupujący będący konsumentem, po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej określonej w niniejszym Regulaminie, przy aprobacie Sprzedawcy, ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym miejscowo Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci/Rozstrzyganie sporów konsumenckich"

4. Wszelkie uwagi odnoszące się do funkcjonowania sklepu, prezentacji i wiarygodności danych, lub stwierdzonych nieprawidłowości, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: sklep@inter-s.pl

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych.

6. Zmiana regulaminu nastąpi poprzez opublikowanie treści nowego regulaminu na stronie internetowej sklepu a także przez zamieszczenie 14 dni wcześniej informacji na samej stronie internetowej. Klient, który podał adres e-mail, o zmianie Regulaminu zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej, wysłanej na podany adres e-mail z czternastodniowym wyprzedzeniem.